Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

VI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego O Laur Błękitnej Narwi.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela
Ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza
im. Wiktora Gomulickiego O Laur Błękitnej Narwi


VI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2010 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do tych którzy chcą się dzielić sobą, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy. Serdecznie więc zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego. Prosimy o nadsyłanie do 30 kwietnia 2010 r. na adres: Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im J. Lelewela, jednego wiersza wybranej przez Autora kategorii: wierszy o Pułtusku lub Wierszy o tematyce ogólnej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwu kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową.

W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora wiersza, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów). Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2010 r.


Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Pułtusk

Rada Miejska w Pułtusku

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela,

06-100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6,

tel. (23) 692-21-51,

e - mail: [email protected]


Patronat Artystyczny:

Adriana Szymańska – poetka


Patronat Medialny:

Tygodnik Pułtuski

Pułtuska Gazeta PowiatowaRegulamin

VI Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza

im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

 1. Organizator:

 2. Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.

  Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.

 3. Terminarz konkursu:

  Termin nadsyłania utworów do 30.04.2010 r.

  Obrady jury do 31.05.2010 r.

  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2010 r.

 4. Cele konkursu:

  -zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,

  -promocja miasta Pułtusk,

  -upowszechnienie piękna języka polskiego,

  -rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,

  -promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,

  -stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

 5. Uczestnicy:

  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

 6. Kategorie:

  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach :

  -wiersz o Pułtusku,

  -wiersz o tematyce ogólnej.

 7. Nadsyłanie prac:

  a) Utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub w druku komputerowym formatu A4,

  b) Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),

  GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr,

  c) Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze:

  -imię i nazwisko,

  -data urodzenia,

  -adres zamieszkania,

  -telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.

  Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.

  d) W kopercie powinna znaleźć się również formułka: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych'' oraz czytelny podpis autora.

  e) Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

  Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2010 r. na adres: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

 8. Ocena prac:

  a) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

  -były publikowane,

  -były nagradzane w innych konkursach,

  -nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, czy koperty zawierającej dane o autorze),

  -zostaną nadesłane po określonym terminie.

  Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.

  Jury decyduje o:

  -zakwalifikowaniu prac do konkursu,

  -umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

  -przyznaniu nagród,

  Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 9. Rozstrzygnięcie konkursu:

  a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2010 r.

  Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do lat 18-stu nagrody rzeczowe.

  Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.

  Nagrody pieniężne, które nie zostaną odebrane osobiście będą przelane na konta laureatów.

  b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.

  Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

 10. Publikacje:

  a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,

  b)nadesłane prace nie będą zwracane,

  c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.


Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692-21-51

e - mail: [email protected]

Koordynator : Barbara Zbrzezna